ภูริ เอสเตท

เราพร้อมสร้างสรรค์ผืนดินที่เป็นรากฐาน ของการเกิดพื้นที่แห่งการเติบโต เกิดชีวิต เกิดความสุข เกิดรอยยิ้มของการได้อยู่ร่วมกัน ตอบทุกนิยามใหม่ๆ กับคำจำกัดความของคำว่า “บ้าน”

แนวคิดโครงการ

เราสร้างบ้านจากแนวคิดบ้านไทยประยุกต์ นำความเป็นไทยโดยใช้ภูมิปัญญาของการสร้างบ้านไทยสมัยก่อน ซึ่งสัมพันธ์กับภูมิอากาศของประเทศไทย ที่มีอากาศร้อนชื้น ทำให้เรามีแนวคิดบ้านที่มีระบบถ่ายเทอากาศที่ทำให้บ้านเย็นสบาย และแนวคิดบ้านที่ประหยัดพลังงาน จึงออกมาเป็นบ้านที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิดบ้านรมย์ดี